نکات لازم در نقشه های اجرایی معماری (بخش اول):

 

رعایت نکات زیر در نقشه های اجرایی معماری الزامی است :

1-درج مهر وامضای مهندسین مشاور و مهندس معمار مربوطه در روی کلیه نقشه ها .

2-عدم مغایرت جدول شهرداری مربوطه وجدول نقشه های معماری.

3-درکلیه پلانها نام فضاها ،علائم مقاطع ،محورهای ساختمان،نام نقشه ،علامت شمال جغرافیایی ،ترازهاوتیپ درها وپنجره ها واندازه های لازم باید درج گردیده وترسیمات فنی صحیح باشد.

4-در کلیه نما ها ومقاطع درج نام نقشه محورهای ساختمان ،ترازها،تیپ درها وپنجره ها ضروری است.

5- مقاطع طولی وعرضی کل محدوده ملک را شامل میگردد.

6- ارائه سایت پلان با درج اندازه ها وترازها ودسترسی های لازم وعلامت شمال منطبق با سایت پلان مصوبه شهرداری.

7- برای ساختمانهای با 8 طبقه ویا بیشتر ویا ساختمانهای با اهمیت (زیاد) و(خیلی زیاد) ، ممکن است عرض لازم برای درز انقطاع بیشتر از 0.01 ارتفاع سازه باشد.در این موارد باید قبل از تهیه نقشه های معماری ،هماهنگی لازم برای تعیین درزانقطاع ،با طراح سازه انجام گیرد.

8- درز انقطاع باید تا روی پی ادامه داشته باشد.

9- دیوارهای زیرزمین نباید به فضای درز انقطاع ویا معبر عمومی (خیابان ،کوچه) تجاوز نماید.

10- اگر ساختمان دارای یک زیرزمین بوده و دیوار زیرزمین از آجر ساخته شود باید دیوار مذکور دارای 35-30 سانتی متر ضخامت بوده ولی ضخامت شامل عایق کاری ودیوار حافظ عایق نمی باشد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

پی نوشت : این راهنما در چند بخش تهیه شده و به مرور کامل میگردد.

 

/ 0 نظر / 234 بازدید