نکات لازم در نقشه های اجرایی معماری (بخش سوم)

21- در کلیه پلانهای مربوطه معماری باید کانالهای تاسیساتی (ازجمله دودکش ها) ترسیم شود.

22- در صورت لزوم و در سقف های کاذب طبقات فضای لازم برای عبور لوله ها، کانال های تاسیساتی و کابل های برق و غیره در نظر گرفته شود.

23- عبور کانالهای تاسیساتی نباید به فضای نورگیرها تداخل نماید.

24- تعبیه آبرو در بالکن ها ودر فضاهای تاسیساتی ،نورگیرها وپارکینگ ها الزامی است.

25- از راهرو های طویل دو طرف بسته برای دسترسی به انبارها خودداری گردد.

26- ساختمانهای 4طبقه وبیشتر باید پله فرار داشته باشد.(مبحث سوم)

27- برای دیوارهای قفسه های آسانسور ها وپلکان ها به بند4-2-12-1 و 4-2-12-3-10 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان رجوع شود.

28- در فضای قفسه پلکانها عبور تیرهای سازه نباید شانه گیر بوده ویا عرض پاگرد ویا پله را کاهش دهد.

29- چنانچه در ساختمان پلکان به عنوان پله فرار محسوب گردد،در پاگرد پلکان نباید پله وجود داشته وسطح پاگرد باید هم تراز باشد.

30- حداقل عرض مفید پله 110 سانتیمتر (بند 3-1-4-4-4 مبحث سوم)

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

پی نوشت : این راهنما در چند بخش تهیه شده و به مرور کامل میگردد

/ 0 نظر / 41 بازدید